תקנון תנאי שימוש באתר פאשקעוויל

1. ברוכים הבאים לאתר פאשקעוויל (להלן: “האתר“). להלן מפורטים תנאי השימוש באתר.

2. חברת פאשקעוויל בע”מ (להלן: “החברה“) הנה בעלת האתר, הכולל בין היתר, מידע בסיס נתונים, חדשות מתחומים שונים וגרפיקה.

3. שימוש באתר ובמערכת, הזמנת שירותי מידע ושירותים אחרים שניתן לקבלם ו/או לרוכשם באתר כפופים לתנאים המפורטים להלן ויעשו רק לאחר קריאת התנאים להלן ובכפוף אליהם, לפיכך כל שימוש שייעשה באתר ובמערכת מאשר שקראת את תנאי השימוש והסכמת להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות הפסקתם של השירותים כאמור ו/או חלקם ללא הודעה מוקדמת, והזמנת שירותי המידע ו/או חלקם מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.

4. המידע, התכנים והנתונים המצויים באתר ובמערכת הינו בבעלות החברה ובחלק מהמקרים בבעלות צדדים שלישיים אשר התירו שימוש במידע לחברה.

5. בתנאים אלה “תוכן” או “תכנים” יכללו, כולל מידע מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא, לרבות כל טקסט ותוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות ומבלי לגרוע, כל תמונה, צילום, איור, אנימציה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, תוכן, מידע, נתון, לינק, רכיב, קישור, הפניה, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית/אייקון, תרשים, טבלה, איור, יישום מחשב, קובץ, גרף, פרסום, פרסומת, תוכנה, וידאו, אילוסטרציה, קליפ, בסיס נתונים, הערה, כתבה.

6. מקום שתנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר הדבר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, ותנאים אלה מתייחסים גם לנשים.

א. כללי

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות כדלהלן:

1. “החברה” חברת פאשקעוויל בע”מ ח.פ. 515805554.

2. “האתר” אתר אינטרנט שכתובתו https://pashkevil.co.il/.

3. “משתמש“: כל המשתמש באתר ובשירותיו ו/או גולש בו ו/או מזמין דרכו באמצעות כל מכשיר באמצעות תקשורת אינטרנט או כל מדיה אחרת.

4. “החוק” – החוק החל במדינת ישראל.

5. מערכת פאשקעוויל כוללת תכנים מסוגים שונים הכוללים חדשות, מידע, בסיסי נתונים, שירותים, גרפיקה, תמונות וקבצי וידאו המוצעים לגולשים ולמשתמשים באתר. על חלק מהתכנים, המידע והנתונים באתר, נגבה תשלום.

6. השימוש באתר, במערכת ובשירותים הכלולים באתר כפוף לקיומן של הוראות כל דין, ולתנאי השימוש ברשת האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת.

ב. בעלות, זכויות יוצרים וסימני מסחר

7. למשתמש באתר ובמערכת לא יהיו כל זכויות בעלות וקניין מכל סוג שהוא (לרבות זכויות קניין רוחני) בתכנים, במידע ובנתונים המצויים באתר וזכויות אלה הינן בבעלות החברה וככל שרלוונטי זכויות אלה הינן גם זכויות צדדים שלישיים שהתירו את השימוש בתכנים, במידע ובנתונים לחברה. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר ובמערכת. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה.

8. האתר, התכנים, המידע והנתונים המופיעים בו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות מוגנות אחרות בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

9. סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל חברות נוספות מקבוצת פאשקעוויל) המצויים באתר הם סימני מסחר וקניינה של החברה ושל חברות נוספות מקבוצת פאשקעוויל קנייניים של החברה. בנוסף, כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

ג. התוכן

10. השימוש בתוכן הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד, אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן התכנים, המידע והנתונים ללא הסכמתה המפורשת של החברה ואין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים, במידע ובנתונים הכלולים באתר או בחלק ממנו. אין לשנות, למכור, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע או לשדר בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מהתכנים, המידע והנתונים באתר אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב מאת החברה. המשתמש מצהיר בזאת כי התוכן הועמד לרשותו לצורך שימושו העצמי ורק כל עוד התקשרות זו הינה בתוקף.

11. המערכת עושה כמיטב יכולתה לאסוף, לרכז, לעבד ולהציג בתוך זמן קצר תכנים, מידע ונתונים בפני המנויים. כל שימוש בתכנים, במידע ובנתונים המתפרסמים באתר טעון בדיקת אימות והחלטה על-ידי המשתמש, ונעשה על אחריותו. מערכת פאשקעוויל אינה ולא תהיה אחראית לכל פגיעה, נזק או הפסד העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים, מידע ונתונים הכלולים באתר ובמערכת.

ד. ההתקשרות ושימוש באתר ובמערכת

12. החברה תאפשר למשתמש באתר ובמערכת גישה לתכנים, מידע והנתונים הכלולים באתר ובמערכת. החברה תפעל ככל שניתן למתן הגישה באופן שוטף ותקין. המשתמשים באתר ובמערכת מסכימים ומאשרים, כי ידוע ומוסכם עליהם שיתכן כי מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תיאלץ לבצע פעולות אחזקה ותיקון תקלות, אשר עלולים לגרום לפגיעה בשימוש באתר ובמערכת לרבות בתכנים, במידע ובנתונים הכלולים בהם. אין החברה (לרבות מי מטעמה) אחראית לזמינות התכנים, המידע והנתונים באתר ובמערכת ו/או לליקויים בדרך העברתם.

13. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית למנוע ממנוי/משתמש באתר ובמערכת גישה למערכת ולאתר ו/או לחסום את הרשאת הכניסה שלו במקרה ש: (1) המנוי/המשתמש עבר על החוק או יש חשש סביר אצל החברה שבהתאם לפעולותיו של מנוי/משתמש הוא מתכוון להפר הוראות דין חלות או שפעולותיו עלולות להפר הוראות דין חלות ו/או הפרת תנאי השימוש באתר ובמערכת. (2) המשתמש הפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה של האתר והמערכת או הפריע ופגע בצורה כלשהי בשל אופן השימוש שלו באתר ובמערכת בחברה, במשתמשים באתר ובצדדים שלישיים אחרים.

ה. הוראות שימוש ואופן שימוש

14. האתר והמערכת כוללים, בין היתר, מקום להשארת תגובות (תגובות) ולוח מודעות (דרושים ומחפשי עבודה), מאגרי המידע, מדריכים מסווגים ועוד, המאפשרים למשתמשים להזין למערכת טקסטים, קישורים וקבצים מסוגים שונים; אסור להזין לאתר ולמערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים בעלי אופי של הטרדה מכל מין וסוג, השמצה, הסתה, גזענות ופגיעה ברגשות ואמונות, ו/או וירוסים העלולים לגרום נזק או שיבוש לאתר ולמערכת ו/או למשתמשים בהם. משתמש רשאי להזין למערכת אך ורק תכנים השייכים לו ובבעלותו הבלעדית בהתאם להוראות הדין, ועצם הזנתם למערכת מהווה הצהרה מצידו של המשתמש כי אין בכך משום עבירה על הוראות דין כלשהן לרבות ומבלי לפגוע, פגיעה בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה או הוצאת שם רע על גורם כלשהו.

15. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש באתר ובמערכת ובשירותים המנויים בהם. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה, ובכלל זה מידע או חומר:

     15.1 העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר

     15.2 האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא

     15.3 שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית

     15.4 העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת

     15.5 הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב

     15.6 הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה

16. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי הוא הינו ויהיה האחראי הבלעדי לתכנים שהוזנו על-ידו לאתר ולמערכת, ומתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרמו לחברה ולכל גורם מטעמה וכן לכל צד שלישי כתוצאה ובקשר עם התכנים שהוזנו על-ידו למערכת

17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או למחוק תכנים שיראו לה פוגעים ו/או בלתי חוקיים ו/או בלתי הולמים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לתת על כך הסברים.

18. הזנת תכנים לאתר ולמערכת ע”י משתמש מקנה לחברה רישיון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך ולפי שיקול דעתה. הזנת תכנים למערכת מהווה הצהרה והסכמה כי המשתמש מוסמך בהתאם להוראות הדין להקנות לחברה רישיון כמפורט בסעיף זה.

ו. אחריות

19. האתר לרבות כל התכנים, המידע והנתונים המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (AS-IS). בכפיפות להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:

     19.1 התכנים, הנתונים והמידע המצוי באתר ובמערכת.

     19.2 לגבי התכנים, המידע, הנתונים, השירותים, המוצרים, הכלים, האפליקציות, התוכנות, הפרסום, הפעולות, וכל סוג מכר וממכר אחר (גם אם לא פורט לעיל) אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר והמערכת לרבות באמצעות קישור אלקטרוני.

     19.3 התכנים ההצעות והמידע המוצגים באתר נאספים ממקורות מידע רבים ומגוונים. לחברה אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך החברה איננה נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, מהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.

     19.4 כל עסקה ו/או התקשרות, בתמורה ו/או לא בתמורה, שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה ובינם בלבד. מובהר ומוסכם על המשתמש באתר כי החברה או מי מטעמה לא יהיו צד לכל עסקה בינו לבין צד שלישי כלשהו והחברה לא תישא באחריות בגינה וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה ו/או האתר.

     19.5 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר.

     19.6 לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

     19.7 זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו.

     19.8 החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע, כאמור. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברה כדי שתוכל לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.

     19.9 לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן.

     19.10למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתר, בכל צורה שהיא, אשר מאפשרים הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם;

     19.11 למידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

20. מוסכם ומאושר על ידי המשתמש כי אתר זה והתכנים, המידע והנתונים בו אינם משמשים כעצה מקצועית (כדוגמת עצת עורך דין ו/או רופא וכיוב’) ו/או עצה פיננסית בכל דרך ו/או צורה שהיא וכי החברה לא תהא אחראית לתכנים, מידע ונתונים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו אם החליט לפעול על בסיס תכנים אלו.

ז. שינויים

21. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ח. קישורים

22. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים“) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

ט. פיקוח

23. אין החברה יכולה לפקח על כל המידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

י. חסיון

24. הנני מודע לכך, כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עלי בלעדית.

כ. שונות

25. מוסכם כי סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין החברה והמשתמש, וכל הנובע ממנה, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

26. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

27. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

28. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון תנאי שימוש זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

29. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון תנאי שימוש זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

30. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

31. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

32.הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש לעיל, הבנתי אותם וכי השימוש באתרו במערכת על ידי יתבצע בהתאם לתנאים האמורים לעיל ואחריות וחבויות החברה וכל גורם מטעמה כפופים לתנאים כאמור. 

דילוג לתוכן